Izjava o omejitvi odgovornosti

Družba Superos, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. (v nadaljevanju: družba Superos ali upravljavec) je ustanovljena skladno z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS, Ur. l. RS, št. 32/15), predpisi, izdanimi na podlagi ZUAIS, in drugo relevantno zakonodajo. Pojem »vlagatelj« v tej izjavi ima isti pomen, kot je določen s Splošnimi pogoji za uporabo spletnega mesta www.superos.eu. Družba Superos upravlja alternativni investicijski sklad Superos Stability Fund (prej in v nadaljevanju: sklad) in je vpisana v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana. Sklad je skladno s 1. odst. 34. čl. ZUAIS oblikovan kot ločeno premoženje.

Premoženje AIS je ločeno od premoženja Upravljavca, ki s skladom upravlja in od drugega premoženja, ki ga upravlja Upravljavec. Sklad ni pravna oseba. Sklad ni podvržen državnemu nadzoru in ni reguliran s strani državne institucije. Skladi so podvrženi omejenemu nadzoru ATVP (Agencije za trg vrednostnih papirjev), ki se razlikuje od nadzora vzajemnih in drugih reguliranih skladov. Namen enote sklada je odražanje vrednosti posamezne naložbe v sklad skladno z naložbeno politiko sklada. V sled navedenemu, družba Superos ne jamči in ne zagotavlja, da je vrednost enote sklada v določenem trenutku enaka vrednosti naložbe v finančni instrument. Iz tega razloga družba Superos opozarja, da obstaja verjetnost, da je vrednost enote v določenem trenutku precej višja ali nižja od vrednosti relevantnega finančnega instrumenta. Upravljavec upravlja sklad na aktiven način, kar pomeni, da obstaja visoko tveganje izgube vrednosti enote sklada odvisno od upravljavskih odločitev upravljavca.

Naložba v sklad je visoko tvegana naložba in je namenjena zgolj tistim vlagateljem, ki razpolagajo z zadostno količino denarnih sredstev, imajo izkušnje s trgovanjem s primerljivimi ali enakimi naložbami, z vlaganjem v vrednostne papirje ali druge finančne instrumente, ter so pripravljeni prevzeti vsa naložbena tveganja v zvezi z naložbo v sklad in ustrezajo drugim pogojem, ki jih določa relevantna zakonodaja v Republiki Sloveniji. Pri naložbah v sklad je možno, da vlagatelj ne bo dobil povrnjenega celotnega vloženega zneska. Preteklo gibanje vrednosti enote sklada ne odraža gibanja vrednosti v prihodnosti.

Vsebina tega spletnega mesta je namenjena izključno osnovnemu informiranju vlagatelja ter je lahko predmet sprememb kadar koli in v kakršnem koli obsegu brez predhodnega opozorila. Družba Superos ne odgovarja za kakršno koli dopolnitev, spremembo ter začasno ali dokončno ukinitev katerega koli produkta ali storitve, opisane na tem spletnem mestu. Spletno mesto je namenjeno in usmerjeno k slovenskim in tujim profesionalnim vlagateljem, z izjemo vlagateljev iz Združenih držav Amerike. Informacije, vsebovane na tem spletnem mestu, ne predstavljajo nikakršnega finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti ne vzpostavljajo ali oblikujejo ponudbe za izdajo ali prodajo ali kakršnega koli vabila k ponudbi pristopa k skladu ali nakupa enot sklada. Ponudba o prodaji enot sklada ali nagovarjanje k nakupu enot sklada je možna zgolj in samo na podlagi pravil upravljanja sklada z dostavo ponudbenega in ostalih relevantnih dokumentov vlagateljem, ki so skladno s slovensko zakonodajo opredeljeni kot profesionalne stranke oziroma jih kot take kvalificira družba Superos d.o.o. ali z njene strani pooblaščene osebe. Dokumenti iz prejšnjega stavka lahko vsebujejo informacije, ki niso dostopne na našem spletnem mestu, in v primeru razlikovanja nadomestijo katero koli informacijo, ki je dostopna na našem spletnem mestu, v celoti. Informacij na tem spletnem mestu se ne sme razlagati kot osebnega priporočila za nakup ali trgovanje z enotami sklada in se ne smejo šteti za nagovarjanje k zagotavljanju drugih izdelkov ali storitev družbe Superos. 

Družba Superos ne daje nikakršnih izjav, garancij ali zagotovil glede točnosti, pravočasnosti, uspešnosti in popolnosti informacij, materialov ali mnenj, pripravljenih in objavljenih na tem spletnem mestu s strani družbe Superos ali s strani katerega koli izmed njenih partnerjev ali zaposlenih, in ne prevzema odgovornosti navedenih oseb za morebitne netočnosti ali napake pri podajanju informacij in/ali v zvezi z vsebino posredovanih informacij. Prav tako je prepovedano sklicevanje na kakršno koli informacijo ali mnenje, vsebovano na tem spletnem mestu. Vlagatelj vse informacije in material uporablja v celoti na svojo lastno odgovornost.

!POSEBNO OPOZORILO! INVESTIRANJE V ALTERNATIVNE INVESTICIJSKE SKLADE DRUŽBE SUPEROS JE DOVOLJENO ZGOLJ IN SAMO PROFESIONALNIM VLAGATELJEM SKLADNO S SLOVENSKO ZAKONODAJO.

Founder

Klemen Mlakar

Superos is powered by a new and different vision to approaching financial solutions. We believe in innovative approaches to centuries-old challenges, keenly aware of the importance of and the problems related to capital preservation and enrichment. We believe that the concept 0 to 1 is the only way to alleviate the uncertainty surrounding financial markets in the 21st century.

Founder

Klemen Mlakar

In his varied career Klemen has led and successfully managed assets of big investors. He is an expert in setting strategies, designing risk processes, and leading companies to financial stability. Klemen has seen numerous complex restructurings to successful ends, and led some of the most important merger projects in the region.

Founder

Boštjan Klinec

Combining specialist knowledge and experience, brilliantly capable individuals and indomitable team spirit, a modern approach and established practice, combining advanced technology and reliable systems, simple solutions and complex algorithms, conservatism and daring, and empowering desires to become reality. This is our reality and vision, this is the 0 to 1 philosophy, this is the Superos Group.